Privaatsustingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Baka OÜ (registrikood: 12395222)
asukohaga Uuslinna tn 5-27, Tallinn, Harjumaa, tel +372 5163754 ja e-kiri: pood@kondoom.ee. (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel. 

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Telefoninumber;

3.1.3. E-posti aadress;

3.1.4. Kohaletoimetamise viis ja asukoht;

3.1.5. Arvelduskonto number;

3.1.6. Maksekaardi detailid;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 5 aastat

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 5 aastat

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 5 aastat 

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 5 aastat

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 5 aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil pood@kondoom.ee

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe kondoom.ee kaudu.

Lühidalt kokkuvõttes

Vajame eelkõige telefoni numbrit, emaili ja tarne viisi, et saaksime kindlalt paki Teile toimetada. Nimed meile olulised ei ole ning soovime, et meie kliendid saaks anonüümselt tellida ükskõik mis nimega.
Säilitame süsteemis vaid tellitud toodete ajaloo, et oskaksime paremini planeerida tuleviku nõudlust ja optimaalsemat laovarude täendamist.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.
Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava
nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav
viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on kliendil õigus oma isikuandmete
nii algse kui ka edasise töötlemise, suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest
kliendituge e-posti teel.


Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel
(pood@kondoom.ee Tel: +372 5163754). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse
Inspektsioon (info@aki.ee).

Küpsiste kasutamine

Mis asjad on “küpsised”?

“Küpsised” on väiksemahulised tekstifailid, mis saadetakse teie seadmesse, mille kaudu
veebilehte kasutate. Seejärel saadetakse “küpsised” veebilehele (või mõnele teisele
veebilehele, mis selle “küpsise” ära tunneb) tagasi iga veebilehe külastuse käigus.

“Küpsised” aitavad meie süsteemil toimida (nt kaupa tõsta ostukorvi) või kasutaja seadme ära
tunda ja muuta teie eelistused (nt keele valik) kohe kättesaadavaks.

Kohe, kui kasutaja veebilehe avab, saadetakse “küpsis” kasutaja kõvakettale.


Miks “küpsised” kasulikud on?

“Küpsiseid” on vaja selleks, et:

Meie veebilehe kasutamisel võime paigaldada teie seadmesse allpool kirjeldatud “küpsiseid”
vastavalt siintoodud tingimustele, välja arvatud juhul, kui olete oma brauseri seadistustes
määranud “küpsiste” üldise keelamise.

Rohkem teavet “küpsiste” kohta võite leida
veebilehtedelt: www.allaboutcookies.org ja www.youronlinechoices.eu või video
kujul: www.google.co.uk/goodtoknow/data-on-the-web/cookies/.

Eri tüüpi “küpsised”

Põhiolemuselt jagunevad “küpsiseid” kaheks – autori ehk esimese osapoole “küpsised” ja
kolmandate osapoolte “küpsised”:

Esimese osapoole “küpsised” pärinevad vaadatavalt veebilehelt ja neid kasutatakse selleks, et
tunda ära teie seade korduvkülastuse korral ja jätta meelde teie eelistused veebilehe
lehitsemisel. Lühidalt, need on meie “küpsised”.

Kolmandate osapoolte “küpsised” pärinevad meie teenusepakkujalt ning neid kasutatakse
veebiliikluse analüüsimiseks ja turunduslikel eesmärkidel.

Google analytics analüüsiteenuse kasutamine

Sellel veebilehel kasutatakse Google Analytics veebianalüütika teenuseid, mida pakub Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (“Google”).]

Google Analytics kasutab samuti “küpsiseid”, mis salvestatakse teie seadmesse, et
võimaldada veebilehe kasutamise analüüsimist.

Selliste “küpsiste” poolt genereeritud teave saadetakse üldjuhul Google’I serverisse Ameerika
Ühendriikides ja hoitakse seal.

Kuid kuna oleme aktiveerinud sellel veebilehel IP-anonümiseerimise, lühendab Google
Euroopa Liidu või teiste Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide puhul IP-aadressi.
Kondoom.ee veebilehte kasutades kõik edastatavad andmed on anonümiseeritud.

Meie tellimusel kogub Google teavet, kuidas te meie veebilehte kasutate, koostab aruandeid
veebiliikluse kohta ning pakub muid teenuseid veebilehe kasutamise põhjal. Teie brauserist
Google Analyticsile edastatud IP-aadress ei ole seotud mis tahes muude Google’i poolt
hallatavate andmetega.

Saate “küpsiste” paigaldamist vältida, kui seadistate selle oma brauseri seadetes. Kuid sellisel
juhul ei pruugi teil olla võimalik kasutada kõiki selle veebilehe funktsioone. Google’i
“küpsiste” vältimiseks ja andmete edastamise keelamiseks (veebilehe kasutus ja teie IP-
aadress), laadige alla brauseri pistikprogramm järgmiselt lingilt:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Eelistuste muutmine

Enamus veebibrauserid võimaldavad kontrollida “küpsiste” kasutamist brauseri seadete kaudu
(nt uute “küpsiste” teavitus, “küpsiste” väljalülitamine ja kustutamine). Täpsemat teavet leiate
veebilehtedelt: www.allaboutcookies.org või www.allaboutcookies.org.